Zapraszamy do udziału w konkursie

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH AUDYCJI „PIŁKARSKA 3”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł, Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Telewizyjna 1, 40-151 Katowice, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach audycji „Piłkarska 3” emitowanej o godz. 19.10, w każdy wtorek, na antenie TVP3 Katowice.
3. Konkurs trwa od dnia 16.05.2017 r. od godz. 19.10, aż do wyłonienia zwycięzcy, zgodnie z pkt IV Regulaminu.
4. Regulamin oraz Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.katowice.tvp.pl.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo wykonają zadanie konkursowe określone w pkt. III ust. 1 niniejszego Regulaminu.

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na gromadzenie i przetwarzanie danych zwycięzców konkursu przez Organizatora na potrzeby organizowanego Konkursu.

III. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jak najszybsze udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które Organizator ogłosi w audycji „Piłkarska 3” w dniu 16.05.2017 r. o godz. 19.10.
2. Odpowiedź winna być udzielona w wiadomości e-mail, którą należy wysłać na adres: konkurs.p3@tvp.pl
3. Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem odpowiedzi nie powinien podawać swoich danych osobowych. Jedynie zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do przesłania wymaganych danych, wyłącznie w odpowiedzi na przesłaną przez Organizatora wiadomość mailową.
4. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
5. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie.

IV. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora i zostanie ogłoszone w następnym programie „Piłkarska 3”
2. Wyłonienia zwycięzcy dokona wydawca audycji na podstawie kolejności nadesłania prawidłowych odpowiedzi.
3. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, które poprawnie wykona zadanie konkursowe określone w ust. 1 pkt. III Regulaminu, a przesłana przez nią odpowiedź zostanie uznana przez wydawcę za poprawną i przesłaną najszybciej.

V. NAGRODY
1. Nagroda ufundowana zostanie przez Sponsora
2. Nagrodami w Konkursie są gadżety firmowe Stadionu Śląskiego oraz piłki o wartości 36,90 zł (słownie: trzydzieści sześć, dziewięćdziesiąt złotych) brutto, zapewnione do każdego odcinka.
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres, z którego nadesłano odpowiedź konkursową.
4. Zwycięzcy konkursu odbierają nagrody osobiście, z zastrzeżeniem ust. 9, w siedzibie organizatora: TVP S.A. Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Telewizyjna 1, 40-151 Katowice jeden tydzień od daty ogłoszenia konkursu.
5. Nagrody nieodebrane w terminie wskazanym w ust. 4 pozostają w dyspozycji Organizatora.
6. Warunkiem uzyskania prawa do odbioru nagrody jest przesłanie przez Zwycięzcę Konkursu, w odpowiedzi na informację mailową Organizatora, danych umożliwiających jego identyfikację obejmujących: imię i nazwisko.
7. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.
8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
9. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców, lub opiekunów prawnych, którzy potwierdzają odbiór nagrody.
10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń, lub żądań wobec Organizatora, jeżeli danych osobowych nie przekaże, lub przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne przyznanej nagrody.

VI. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji prawa do nagrody przysługującej w Konkursie.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.).
3. Mając na względzie postanowienia pkt. III ust. 3 Regulaminu, w celu odbioru nagrody uczestnik Konkursu powinien podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko,
4. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcy Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
6. Dane osobowe nienagrodzonych uczestników Konkursu będą trwale zniszczone każdorazowo po wyłonieniu zwycięzców Konkursu.
7. Dane osobowe nagrodzonych uczestników Konkursu będą trwale zniszczone po odebraniu nagrody.
8. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają odpowiedzi na pytanie konkursowe i wykonują czynności w ramach Konkursu, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.